Czym zajmuje się zakład ubezpieczeń społecznych?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną, która posiada osobowość prawną. Zus realizuje zadania, które pochodzą z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jednostką pochodzącą z sektora finansów publicznych.

Najważniejsze zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pierwszym istotnym zadaniem jest realizowanie przepisów dotyczących Ubezpieczeń społecznych. Organ ten odpowiedzialny jest także za stwierdzanie, a także ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych. Ma on obowiązek także ustalać Uprawnienia dotyczące świadczeń, a także ich wypłacania. ZUS pobiera także składki na ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ora Fundusz Pracy. Zakład ubezpieczeń społecznych prowadzi także rozliczenia z płatnikami składek, a także prowadzi indywidualne konta płatników składek i ubezpieczonych. Do innych zadań należy orzekanie prze komisje lekarskie , a także lekarzy orzeczników, orzekanie to ma na celu potrzebę ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Zakład opiniuje także projekty wszelakich aktów prawnych, pochodzących zakresu ubezpieczenia społecznych, realizuje umowy oraz porozumienia międzynarodowe z dziedziny ubezpieczeń społecznych, Wystawianie uprawnionym osobom legitymację emerytów oraz rencistów, dysponuje środkami finansowymi, które pochodzą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także z Funduszu Alimentacyjnego. Zakład opracowuje także aktuarialne analizy i prognozy pochodzącej zakresu ubezpieczeń społecznych, a także kontroluje orzecznictwa dotyczące czasowej niezdolności do pracy. Kontroluje także wykonywanie obowiązków pochodzących z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych zleconych zadań ZUS przez płatników składek oraz ubezpieczonych. Organ wydaje również biuletyny informacyjne, ma obowiązek popularyzować wiedzę dotyczącą ubezpieczeń społecznych.

Struktura organizacyjna oraz zatrudnienie z zakładzie ubezpieczeń społecznych

Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powołuje się przez Prezesa Rady Ministrów. Natomiast cały Zarząd liczący od dwóch do czterech osób powołuje się przez Radę Nadzorczą, co następuje na wskutek wniosku Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Rada Nadzorcza zawsze powoływana jest na okres pięciu lat trwania kadencji.

Historia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład ten utworzony został w roku tysiąc dziewięćset trzydziestym czwartym. Był następstwem kilkuletniego procesu reformowania systemu ubezpieczeń społecznych. W roku tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym piątym Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zlikwidowany poprzez dekret dotyczący przekazania wykonywania ubezpieczeń społecznych na rzecz związków zawodowych, rad narodowych oraz Ministerstwa Pracy i Opieki Społeczne. Organ reaktywowano w tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym roku. Zakład pobiera składki na ubezpieczenia społeczne, czyli chorobowe, rentowe, wypadkowe i emerytalne, a także na inne składki zdrowotne, fundusz pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych , oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, dlatego tak istotna jest wykonywana praca, odciągane składki oraz podatki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *