Współczesne pojęcie pracy

Zatrudnienie jest odpłatnym zaangażowaniem pracy ludzkiej w różnego rodzaju działalność produkcyjną bądź usługową. Zawiera się ją w oparciu o umowę pomiędzy dwiema stronami, czyli między pracownikiem, a pracodawcą. Kodeks Pracy, a konkretnie jego artykuł dwudziesty drugi mówi o nawiązaniu stosunku pracy, według którego pracownik zobowiązany jest do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz swojego pracodawcy. Pracownik musi także wykonywać swoje obowiązki pod kierownictwem pracodawcy, a także w czasie oraz miejscu przez niego określonym. Pracodawca zatrudnia pracownika, wypłacając mu wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Jak wynika z metodologii badań Głównego Urzędu Statystycznego, warto wiedzieć, że zatrudnieni w gospodarce narodowej pracownicy są przede wszystkim zatrudnieni na podstawie stosunku pracy na czas określony i czas nieokreślony, a także dorywczo oraz sezonowo oraz w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Owa metodologia określa także pracowników najmowanych do pracy w indywidualnych gospodarstwach w rolnictwie, a także nauczycieli w stanie nieczynnym bądź przebywających na urlopach zdrowotnych. Jeśli chodzi o kategorie zatrudnienia, podpina się je do rodzaju wykonywanej pracy, charakteru zatrudnienia, cech demograficznych zatrudnionych, branż gospodarki i tym podobne.

Jak zdefiniować termin pracy?

Praca stanowi miarę wysiłku, jaki wkłada dany człowiek w wytwarzanie danych dóbr. Jest ona również czynnością polegającą na wkładanym wysiłku człowieka w celu osiągnięcia konkretnych celów. Praca jest ogółem czynności fizycznych oraz umysłowych, jakie człowiek wkłada w osiągnięcie owych celów. Dzięki pracy wytwarzane są także towary oraz wszelakie usługi. W pracy często stosuje się także właściwości lub czynności maszyn, zwierząt, narządzi oraz różnego rodzaju materiałów i technologia.

Psychologiczne podejście

Wyróżnić można trzy postawy wobec pracy, jest to nastawienie punitywne, instrumentalne oraz autoteliczne. Nastawienie punitywne przejawia się w tym, że praca jest postrzegana przez człowieka jako pewien rodzaj przymusu, a także przemoc fizyczna, materialna oraz ekonomiczna. Nastawienie instrumentalne natomiast odnosi się do tego, iż człowiek traktuje wykonywanie pracy jako środka, który zaspokaja wszelkie jego potrzeby. Nastawienie autoteliczne z kolei oznacza, że dane jednostki postrzegają pracę jako wartość oraz cel sam w sobie.

Bezrobocie, czyli brak pracy

Zjawisko bezrobocia jest dość powszechne i nie trudno dostrzec je w codziennym życiu. Pracodawcy obierają zazwyczaj strategie zatrudniania lepszych pracowników, bądź zastępowania ich maszynami, czyli nowoczesną technologią. Dzięki temu zwiększeniu ulega wydajność pracy. W obecnych czasach zwiększa się znacznie okres poszukiwania pracy. W krótkim czasie bezrobocie może znacznie wzrosnąć. Wszystko zależy także od motywacji pracowników, która także wpływa na ich wydajność. Co istotne, długotrwałe przebywanie na bezrobociu znacznie obniża poczucie własnej wartości, może prowadzić nawet do depresji. W ciężkiej sytuacji są także osoby niepełnosprawne, istnieje natomiast wiele programów wspierających osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *